COVID-19: Beleid en financiering

Beleid

Deze dagen zien we ons, als psychologen in ziekenhuizen, geconfronteerd met een nieuw scenario. De dagelijkse gang van zaken moet veelal wijken voor spoedeisende zorg.

De collega psychologen werkzaam in het ziekenhuis blijven zich samen met artsen en verpleegkundigen dagelijks inzetten voor patiënten. Wellicht op een andere manier, maar met dezelfde betrokkenheid.

Voor de leden is hieronder (na inloggen) een overzicht beschikbaar hoe het overheidsbeleid per afdeling Medische Psychologie is geoperationaliseerd.

Bent u een geregistreerd LVMP lid? Rechtsboven kunt u inloggen om het overzicht in te zien. Nog geen lid? Snel en makkelijk lid worden. 

Update 13-1-2021

Draaiboek Triage Fase 3C / code Zwart

Het aantal COVID-19 patiënten is momenteel zeer en de situatie in de ziekenhuizen is zorgelijk. Het is mogelijk dat er een situatie ontstaat waarbij niet alle patiënten die voldoen aan de opnamecriteria voor de IC ook daadwerkelijk opgenomen kunnen worden. Deze situatie wordt fase 3C / Code zwart genoemd. De FMS heeft een draaiboek opgesteld voor de triage in deze fase. In dit draaiboek is ook aandacht voor psychische ondersteuning van zorgverleners, patiënten en hun naasten. Aangezien deze zorg geen standaard medisch psychologische zorg is en de invulling ervan sterk afhankelijk is van de organisatie binnen specifieke ziekenhuizen, geeft de LVMP geen leidraad voor een dergelijke ondersteuning. Geadviseerd wordt het draaiboek van de FMS te raadplegen, die onder deze update vermeld staat. Om de LVMP-leden van dienst te zijn heeft het bestuur wel enkele handreikingen gebundeld, ter overweging in het kader van de betrokkenheid van de medische psychologie in deze fase.

Algemene adviezen / handreiking:

  • Psychosociale ondersteuning in het kader van trauma-opvang is geen psychologische behandeling. Regels m.b.t. dossiervoering etc. zijn dan ook  niet van  toepassing op de gesprekken die in dit kader gevoerd worden.
  • Wanneer de ondersteuning een patiënt en/of familie betreft die in het ziekenhuis onder behandeling zijn en een lopend dossier hebben, dan kan t.b.v. de interne communicatie uiteraard wel in het dossier vermeld worden dat een patiënt en/of familie gesproken is.
  • Het in behandeling nemen van collega’s is niet wenselijk, gezien mogelijke rolvermenging. Indien hier incidenteel van afgeweken wordt dient dit zorgvuldig te worden afgewogen en onderbouwd met argumenten. Aanbevolen wordt dit altijd te bespreken in intervisie en argumentatie te documenteren. Ondersteuning, zoals peer-support, is uiteraard wel mogelijk.
  • Er wordt momenteel een apart financieringsmodel voor activiteiten m.b.t. Covid-19 ontwikkeld dat kan worden gebruikt in de afspraken die ziekenhuizen maken met zorgverzekeraars. Zorg dat de uren die besteed worden aan psychosociale ondersteuning het kader van covid-19 geoormerkt zijn en in deze ontwikkeling worden meegenomen. Overleg hierover met uw (hogere) management en controller om de financiering ook wat betreft de inbreng van de medische psychologie te borgen. Bedenk daarbij dat het zowel inbreng t.a.v. de directe patiëntenzorg betreft die kan worden gekoppeld aan individuele patiënten, als t.a.v.  bemoeienis anderszins (bijvoorbeeld eigen medewerkers, telefonische bereikbaarheid, triageteams etc.).
  • In het FMS protocol voor Fase 3c wordt gesproken over ondersteuning van Triage Teams door  een lid van de Ethische commissie. Dit kan zowel een psycholoog als een geestelijk verzorger zijn.
  • Als uw vakgroep betrokken is bij de ondersteuning in fase 3c of in een triage-team en u wilt informatie met de leden delen over de werkwijze kunt u dat mailen naar de PR-commissie. Deze stukken worden op het beschermde  ledendeel van de website geplaatst.

Draaiboek triage voor IC-opname fase 3C / code Zwart COVID  (bron: Federatie Medisch Specialisten)

 

Financiering

Telefonische intakes, behandelcontacten en uitslaggesprekken in verband met de Corona-crisis worden gewoon geregistreerd alsof de patiënten op de poli zijn geweest. Je hoeft hierbij dus niks anders te doen dan normaal en dus niet met code 194155 (Gegevensbeheer) te registreren.

Waarom?

  1. Dit doet meer recht aan de geïnvesteerde tijd, zeker als je voor de registratie alleen gebruik kan maken van normtijden.
  2. Dit blijft zorgen voor correcte aantallen van intakes, behandelingen en dergelijke.
  3. Het heeft op deze manier in de DBC-zorgproducten geen financiële consequenties (als ze dat al zouden kunnen hebben). De kernverrichtingen blijven immers op een herkenbare manier geregistreerd (en gekoppeld aan een somatische DBC) worden.

Je kunt gegevensbeheer natuurlijk wel registreren wanneer je de patiënt alleen zakelijk (dus niet inhoudelijk) aan de lijn hebt, bijv. om een behandelcontact om te zetten naar een TC.

Op de website van de NZa is meer informatie te vinden. Zie o.a. dit artikel.