De richtlijn ‘Bariatrische Psychologie’ is januari jongstleden geautoriseerd door het NIP.

De richtlijn ‘Bariatrische Psychologie’ is januari jongstleden geautoriseerd door het NIP. Deze richtlijn is daarmee maatgevend geworden voor alle psychologen die zich in Nederland bezighouden met de zorg rond de morbide obese patiënt die in aanmerking wil komen voor een operatieve ingreep die bekend staat onder de naam ‘bariatrische chirurgie’.

Hier onder leest u alvast de belangrijkste adviezen uit de richtlijn die januari jl. is geautoriseerd door het NIP:

 1. Gezien de complexiteit van de aandoening en de aanwezige somatische en psychiatrische
  comorbiditeit dient een klinisch psycholoog (specialist big, artikel
  14) met specifieke kennis integraal onderdeel uit te maken van een multidisciplinair
  team binnen een ziekenhuis;
 2. Doe psychodiagnostisch onderzoek met als doel het stellen van contra-indicaties,
  geven van psycho-educatie, inventariseren en stimuleren van de motivatie
  en eigen verantwoordelijkheid en de indicatiestelling voor aanvullende behandeling
  pre- dan wel postoperatief;
 3. Extra aandacht moet uitgaan naar patiënten met ernstige psychopathologie,
  bmi > 50, jonge leeftijd (18-22 jaar), laagbegaafdheid en die preoperatief noncompliant
  zijn;
 4. Verricht op indicatie aanvullende psychodiagnostiek met behulp van psychologisch
  (test)onderzoek;
 5. Psychopathologie in het algemeen (ernstige stemmingsklachten/angststoornissen)
  dient preoperatief behandeld te worden indien het duurzame gedragsverandering
  in de weg staat;
 6. Eetstoornissen en middelenmisbruik dienen vooraf behandeld te worden;
 7. Monitoring (middels nieuwe technieken) van het gewicht, naleving en psychopathologie
  dient direct na de bariatrische ingreep te beginnen en moet ook op
  middellange en lange termijn plaatsvinden.

Via deze link kun u een forumartikel uit het tijdschrift De Psycholoog lezen waarin kort wordt stilgestaan bij de achtergrond van de richtlijn. Ook worden de belangrijkste bevindingen en adviezen van de richtlijn benoemd en toegelicht. Op de pagina Richtlijnen vindt u de richtlijn zelf.