Informatie voor verwijzers

‘Invitational conference’ Veldnormen Medische Psychologie

Op 5 oktober a.s. legt de werkgroep Veldnormen Medische Psychologie de concept-veldnormen in een ‘invitational conference’ voor aan stakeholders.
Leden van de Landelijke Vereniging Medische Psychologie (of andere belangstellenden) zijn van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

Normen over organisatie, inbedding en personele formatie

Binnen de ziekenhuizen bestaat een jarenlange samenwerking met verwijzend medisch specialismen en er is wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over (kosten-)effectiviteit van medisch psychologische interventies. Echter, er ontbreken (veld-)normen over organisatie, inbedding en personele formatie.
Hieruit volgt het belang van een specifieke kwaliteitsstandaard om in contact met ziekenhuisorganisaties, beleidsmakers en zorgverzekeraars- in het geheel van bredere belangen- het vakgebied van de medische psychologie onderscheidend te positioneren.

Aanleiding en totstandkoming

Eén van de aanleidingen voor het realiseren van de Veldnormen is het VWS-rapport Psychosociale zorg bij ernstige somatische aandoeningen (2015). Hierin wordt het belang van deze zorg beschreven alsmede de grote diversiteit ten aan aanzien van de organisatie en interne financiering in de verschillende ziekenhuizen.
De werkgroep bestaat uit leden van de Beroepsbelangencommissie en Visitatiecommissie van de LVMP (Landelijke Vereniging Medische Psychologie), leden van de secties PAZ (Psychologen Algemene en academische Ziekenhuizen) en Neuropsychologie en de besturen van de sectie PAZ en de LVMP; met Simon de Groot (beleidsmedewerker NIP) als projectbegeleider.

Concrete kaders

De Veldnormen Medische Psychologie beschrijven:
• hoe de psychologische zorg er uitziet,
• wanneer psychologen binnen de ziekenhuiszorg dienen te worden ingezet,
• aan welke kwaliteitseisen de inzet in de medische psychologie moet voldoen,
• welke zorg binnen ziekenhuizen en (daarbuiten) moet worden geleverd.
De veldnormen bieden concrete kaders voor het organiseren en bieden van verantwoorde en goede psychologische zorg voor patiënten met somatische aandoeningen, met als beoogd doel: meer harmonisatie in het zorgveld.

Verhouding tot Kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg bij ernstige somatische aandoeningen

De Kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg bij ernstige somatische aandoeningen (Zorginstituut Nederland, eind 2018 gereed) omvat een breder zorggebied door verscheidene disciplines van verpleegkundigen en artsen naar maatschappelijk werk, geestelijk verzorging naar psychologen.
Separate veldnormen medische psychologie zijn van belang voor de positionering van van de psychologie als specialisme in de ziekenhuizen en daarmee de kwaliteit van de patiëntenzorg.

Voortgang

De Veldnormen Medische Psychologie zijn inmiddels in concept-vorm gereed. Op de invitational conference op 5 oktober a.s worden deze concept-normen Medische Psychologie aan stakeholders zoals NVZ, VWS, FMS, IGJ, ZIN, Patiëntenfederatie, wetenschappelijk verenigingen van specialismen zoals NVK, NVN e.a. voorgelegd.
Naar aanleiding van de feedback uit deze bijeenkomst worden de concept-normen aangepast. Hierop volgt een commentaarronde volgt waarin leden hun reactie kunnen geven op deze nieuwe normen.
Naar verwachting worden de definitieve Veldnormen Medische Psychologie begin 2019 vastgesteld. Deze zullen onder meer toegankelijk zijn via de LVMP en het NIP.

Aanmelden en meer informatie

* Mocht u als lid van de LVMP (of als belangstellende) graag aanwezig zijn bij deze bijeenkomst, kunt u dit kenbaar maken bij Simon de Groot via Simon.deGroot@psynip.nl
* Met inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Nienke van der Veer via n.van.der.veer@antoniusziekenhuis.nl