De Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP) heeft als doelstelling het specialisme medische psychologie in ziekenhuizen te versterken. Het bestuur en de commissies zijn actief in de belangenbehartiging. Activiteiten als ondersteuning  van de leden en het ieder jaar organiseren van een wetenschappelijke dag gericht op het vakgebied van de medische psychologie worden ondernomen. Vanuit de LVMP wordt veel energie besteed om te komen tot een goede financiëring van de Medische Psychologie in de ziekenhuizen. Het verbeteren van het onderwijs in de Medische Psychologie en het bevorderen van de kwaliteit van de medische psychologie zijn speerpunten.  Diverse commissies zijn werkzaam. Kortom de LVMP is actief op alle belangrijke terreinen voor psychologen in de medische setting.

De LVMP houdt ledenvergaderingen, waarin o.a. onderwerpen aan de orde komen die betrekking hebben op de positie van de medische psychologie in de ziekenhuizen en op taakinhoudelijke aspecten van het werkterrein. Een belangrijke functie van de ledenvergadering is het op de hoogte houden van de leden van relevante ontwikkelingen binnen de medische psychologie en de mening van de leden hierover te peilen.

Op de ledenvergaderingen worden vakinhoudelijk onderwerpen behandeld, zodat voor het bijwonen van de ledenvergaderingen van de LVMP accreditatie punten voor de heregistratieregeling tot klinisch psycholoog BIG, en als de herregistratieregeling voor GZ-psychologen gaat gelden ook voor hen, verkregen worden.

We houden onze leden op de hoogte door middel van persoonlijke e-mails. Daarnaast geven we informatie via deze website. Om meer aandacht te geven aan het wetenschappelijk onderzoekskarakter van ons vak zijn sinds een aantal jaren de LVMP leden collectief lid van de Nederlandse Federatie voor Behavioral Medicine (NBMF). In de loop van de jaren zijn een aantal publicaties gedaan. U kunt ze bekijken bij publicaties. Daar staat ook aangegeven hoe, als u een boekje wilt, het kunt bestellen. Het is een goede zaak dat psychologen werkzaam in een algemeen, academisch of categoraalziekenhuis lid zijn van de LVMP.

Jaarplan

Het jaarplan van de LVMP komt voort uit de missie en visie. Leden kunnen het jaarplan van 2017 hieronder downloaden.
Bent u een geregistreerd LVMP lid? Rechtsboven kunt u inloggen om het jaarplan te downloaden. Nog geen lid? Snel en makkelijk lid worden. 

Visie

Het lichamelijke functioneren kan niet los gezien  worden van het psychische functioneren.
We leven in een wereld waarin gezondheid vooral uitgedrukt wordt in fysieke gezondheid. Wij weten dat gezondheid uit meerdere elementen bestaat, waar zowel psychische als fysieke aspecten deel van uitmaken. Hierin sluiten we aan bij de definitie van Huber dat gezondheid “het vermogen is, zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.”.
Daar waar dat patiënten (mensen met een lichamelijke aandoening) niet (meer) lukt of waar deze balans verstoord dreigt te raken, komt de medische psychologie in beeld.
De medische psychologie is een onmisbare schakel binnen het multidisciplinaire gebied van de integrale gezondheidszorg. Dit impliceert dat in Nederland specialistische psychologische zorg voor alle somatische patienten met psychische comorbiditeit beschikbaar en toegankelijk dient te zijn.
Zowel voor patiënten als voor artsen, verpleegkundigen en paramedici zou het vanzelfsprekend moeten zijn de psychische gezondheid te betrekken in een somatische behandeling.
Om dit te kunnen bereiken dient de medische psychologie als werkveld aanwezig, zichtbaar en herkenbaar te zijn binnen de somatisch specialistische stetting.

Hiertoe hebben alle BIG geregistreerd psychologen in Nederland die werkzaam zijn in een medische setting zich verenigd in de Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP).
De LVMP streeft namens haar leden naar een psychologische specialistische gezondheidszorg, die onlosmakelijk verbonden is met somatisch specialistische gezondheidszorg, en vice versa. Alleen dan kan er sprake zijn van maatwerk in de gezondheidszorg.  De LVMP wil in de patiëntenzorg, de opleidingen en in wetenschappelijk onderzoek de plaats/meerwaarde van de medische psychologie als werkveld ontwikkelen en borgen. De LVMP draagt actief bij aan richtlijnen in de gezondheidszorg.

Het doel van de vereniging is het bevorderen en uitdragen van goede -op wetenschappelijke inzichten gebaseerde- medisch psychologische zorg in de somatische gezondheidszorg, waaronder verstaan wordt de toepassing ervan in algemene, categorale en academische ziekenhuizen.

Missie

De Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP) heeft als doelstelling integrale somatische en psychologische zorg voor alle patiënten mogelijk te maken door het vakgebied medische psychologie in ziekenhuizen te versterken. Alle BIG-geregistreerde  psychologen werkzaam in een algemeen, academisch of categoraal ziekenhuis kunnen  lid zijn van de LVMP.

Het bestuur en de commissies zijn actief in de  profilering en belangenbehartiging. Zij ondernemen activiteiten als ondersteuning van de leden. Vanuit de LVMP wordt veel energie besteed om te komen tot een goede financiering van de Medische Psychologie in de ziekenhuizen. Het verbeteren van het onderwijs in de Medische Psychologie en het bevorderen van de kwaliteit van de medische psychologie zijn eveneens speerpunten. Jaarlijks wordt een meerdaags congres dan wel een  wetenschappelijke dag georganiseerd gericht op het vakgebied van de medische psychologie Diverse commissies zijn werkzaam op kwaliteitsgebied, waaronder visitatie en richtlijnen. Kortom de LVMP is actief op alle belangrijke terreinen voor psychologen in de medische setting.

De LVMP houdt ledenvergaderingen, waarin o.a. onderwerpen aan de orde komen die betrekking hebben op de positie van de medische psychologie in de ziekenhuizen en op taakinhoudelijke aspecten van het werkterrein. Een belangrijke functie van de ledenvergadering is het op de hoogte houden van de leden van relevante ontwikkelingen binnen de medische psychologie en de mening van de leden hierover te peilen. Op de ledenvergaderingen worden vakinhoudelijk onderwerpen behandeld, zodat voor het bijwonen van de ledenvergaderingen van de LVMP accreditatie punten voor de BIG-heregistratieregeling tot Klinisch psycholoog en Klinisch neuropsycholoog verkregen worden.

We houden onze leden op de hoogte door middel van persoonlijke e-mails. Daarnaast geven we informatie via deze website. Om meer aandacht te geven aan het wetenschappelijk onderzoek zijn sinds een aantal jaren de LVMP leden collectief lid van de Nederlandse Federatie voor Behavioral Medicine (NBMF). In de loop van de jaren zijn een aantal publicaties uitgegeven. U kunt ze bekijken bij publicaties. Daar staat ook aangegeven hoe de bestelling kan plaatsvinden.

De LVMP is er om leden te faciliteren kwalitatief hoogwaardige psychologische zorg te bieden geïntegreerd in medisch specialistische zorg.

Hiertoe wil de LVMP ook een ontmoetingsplaats zijn voor haar leden.

De LVMP draagt actief bij in het komen tot richtlijnen in de gezondheidszorg.

De LVMP faciliteert onderwijs, specialisatie en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot medisch psychologische aspecten binnen de gezondheidszorg voor haar leden en student-leden.

De LVMP is een bron van informatie over medische psychologie voor bijvoorbeeld patiënten, medici en andere beroepsbeoefenaren binnen de medische setting (fysiotherapeut etc.).

De LVMP is gesprekspartner voor belangrijke stakeholders in onze maatschappij, zoals onderwijsinstellingen en zorgverzekeraars, om zo de belangen van het werkveld medische psychologie en haar leden te kunnen behartigen.

In de publieke sector wordt gestreefd naar meer algemene bekendheid van de medische psychologie; hiertoe is de LVMP aanspreekpunt en woordvoerder.

De LVMP behartigt de belangen van haar leden daarnaast door relevante diensten van derden onder de aandacht te brengen, die het LVMP niet biedt. Te denken valt aan CAO, NVGzP, APA en andere beroepsbelangen.

De LVMP ziet belang in samenwerking met de neuropsychologie, revalidatiepsychologie, ouderenpsychologie en Kinder- en Jeugdpsychologie.

Definities

Psychologische specialistische zorg binnen de somatisch specialistische zorg betreft psychodiagnostiek, indicatiestelling en psychologische behandeling, ter aanvulling van de somatische zorg aan patiënten met veelal complexe problematiek.
Dit kan op drie manieren worden aangeboden aan patiënten. In de eerste plaats kan de psycholoog in consult worden gevraagd door de somatisch specialist. In de tweede plaats kan de psycholoog worden gevraagd om in liaisonverband naast de somatisch specialist mee te denken over de psychologische voorwaarden voor somatisch herstel. In de derde plaats kan er sprake zijn van een geïntegreerd multidisciplinair zorgaanbod.

Somatisch specialistische zorg danwel medisch specialistische zorg vindt per definitie plaats in een ziekenhuis of gelieerd aan een ziekenhuis en/of instelling voor revalidatie.